PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A PROHLÁŠENÍ O COOKIE

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svoji prvořadou povinnost. V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních principů zpracování a ochrany osobních údajů ve společnosti Payment systems EUROPE s.r.o. v souvislosti s poskytováním služeb pod značkou platebni-systemy.eu, nebo payment-systems.eu (dále jen PSEU) a provozem webových stránek www.platebni-systemy.

 

1. Jste, nebo chcete být zákazníkem PSEU. Kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Pod značkou PSEU poskytuje své služby společnost Payment systems EUROPE s.r.o., IČ: 07147759, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 295442 (dále jen „Payment systems EUROPE s.r.o.“), tel. č. 277 00 50 00, e-mail: info@pseu.cz. V rámci naší činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje a stáváme se tak správci Vašich osobních údajů. To platí i tehdy, pokud jste nám poskytli nějaké své osobní údaje ještě před uzavřením smlouvy (zajímáte se o naše produkty, produkty naších smluvních partnerů, nebo jste odeslali objednávku apod.).

 

2. Proč a na jakém základě osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci procesu uzavírání a plnění smlouvy. Právním základem je tak uzavírání a plnění smlouvy. Na tomto právním základě zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • identifikace zákazníka při uzavírání smlouvy
 • zjišťování požadavků a preferencí zákazníka před uzavřením smlouvy
 • poskytování služeb spojených se zprostředkováním a přípravy smluvní dokumentace mezi vámi a našimi obchodními partnery
 • výměna údajů mezi vámi a dodavateli služeb, ke kterým jste prostřednictvím naši společnosti uzavřely smlouvy
 • poskytování zákaznické podpory včetně vyřizování reklamací
 • provoz a správa zákaznického účtu na našem e-shopu
 • vyúčtování služeb a rozeslání tohoto vyúčtování
 • párování přijatých plateb s konkrétním zákazníkem

Nad rámec plnění smlouvy musíme plnit naše zákonné povinnosti. Ty spočívají zejména v:

 • plnění povinností vyplývajících z daňových předpisů
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona o účetnictví
 • plnění povinnosti poskytovat součinnost orgánům činným v trestním řízení, včetně Policie České republiky a dalším orgánům veřejné moci či úřadům v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy
 • komunikaci se zákazníkem v rámci plnění našich zákonných povinností

Nevyhneme se zpracování založenému na našem oprávněném zájmu:

 • provozování kamerových systémů v prostorách našeho zákaznického centra za účelem ochrany majetku
 • oslovování našich stávajících zákazníků v rámci přímého marketingu, nejdéle po dobu 1 (jednoho) roku od ukončení smlouvy
 • prověření platební morálky zájemců o uzavření smlouvy v Centrálním registru dlužníků České republiky, nebo v centrální evidenci exekucí vedené Českou exekutorskou komorou. Výsledek tohoto prověření může mít vliv na rozhodování Payment systems EUROPE s.r.o. o uzavření či neuzavření smlouvy se zákazníkem, přičemž toto rozhodování není automatizované.
 • vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb Payment systems EUROPE s.r.o. a jeho platební morálky za účelem prevence vzniku pohledávek. Toto vyhodnocování může mít vliv na rozhodování Payment systems EUROPE s.r.o. o uzavření či neuzavření další smlouvy se zákazníkem, přičemž toto rozhodování není automatizované
 • evidence dlužníků
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti vymáhání nároků a práv Payment systems EUROPE s.r.o.
 • vymáhání pohledávek vůči zákazníkům a řešení dalších sporů se zákazníky

V tomto rozsahu je poskytnutí osobních údajů povinné a bez nich bychom s Vámi nemohli uzavřít smlouvu, resp. poskytnout služby spojené se spotřebováním a přípravou smluvních dokumenty naších obchodních parterů. Ke zpracování těchto osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas. Proti zpracování založenému na našem oprávněném zájmu nicméně můžete vznést námitku. O právu vznést námitku najdete více pod bodem 7.7 tohoto dokumentu.

Nad rámec výše uvedeného zpracováváme osobní údaje osob, které poskytly souhlas s jejich oslovením pro marketingové účely (voláním, e-mailem, SMSkou apod.), v rozsahu a po dobu, ve kterém byl souhlas poskytnut. Pokud byl souhlas poskytnut prostřednictvím našeho webu www.platebni-systemy.eu jsou společně s těmito kontakty zpracovávány i údaje z cookies na tomto webu v rozsahu, ve kterém byl souhlas s použitím cookies poskytnut.

Více o cookies a jak je využíváme se dozvíte níže v tomto dokumentu v čl. 9.

 

3. Jaké osobní údaje při poskytování služeb pod značkou PSEU tedy zpracováváme?

V rámci naší činnosti pod značkou PSEU zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje: Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo nebo datum narození, v případě podnikající fyzické osoby obchodní firma, místo podnikání, IČ, DIČ, čísla předložených identifikačních dokladů, podpis.
 • kontaktní údaje: Především kontaktní adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mailová adresa.
 • údaje o využívání služeb, zakoupeném zboží a platební morálce: Údaje o službách či zboží, o které jste projevili zájem nebo ohledně kterých jste s námi již uzavřeli smlouvu a jak je využíváte, kolik jste u nás utratili nebo i to, zda jste se opozdili s úhradou a v jaké výši.
 • další údaje, které nám umožňují provést vyúčtování poskytnutých služeb: Především identifikace plátce daného vyúčtování, fakturační adresa, číslo Vašeho bankovního účtu, způsob platby nebo měna, ve které chcete provádět platby.
 • údaje, které nám umožňují starat se o naše zákazníky: Především jaký́ jazyk používáte pro komunikaci s námi, identifikační a kontaktní údaje Vaší kontaktní osoby nebo Váš osobní identifikátor, pod kterým Vás rychle najdeme napříč našimi systémy. Patří sem i naše vzájemná komunikace a osobní údaje z této komunikace vyplývající (písemná nebo elektronická komunikace se zákazníky, záznamy telefonických hovorů, chat se zákazníky).
 • přístupové údaje: Naše systémy zpracovávají Vaše přístupové údaje do zákaznické sekce e-shopu. Tyto přístupové údaje pečlivě chráníme a přístup k nim mají pouze k tomu pověřené osoby.
 • kamerové záznamy z našeho zákaznického centra: Prostory snímané kamerami jsou vždy označeny symbolem kamery.
 • údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu: Některé osobní údaje nepotřebujeme nutně zpracovávat pro plnění uzavřené smlouvy nebo plnění zákonných povinností či z důvodu našich oprávněných zájmů. Zpracování dalších osobních údajů nám ale umožňuje například informovat Vás o nejvhodnějších nabídkách, anebo zlepšovat naše služby. Tyto další údaje zpracováváme výlučně na základě Vámi poskytnutého souhlasu.

Jedná se o:

 • identifikační a kontaktní a jiné údaje osoby, která dosud není naším zákazníkem, v rozsahu, ve kterém nám byly poskytnuty za účelem marketingového oslovení. Společně s těmito kontakty zpracováváme i údaje z cookies v rozsahu, ve kterém byl souhlas s použitím cookies poskytnut.
 • záznamy o chování na internetové stránce platebni-systemy.eu získané z cookies v rozsahu, ve kterém byl poskytnut souhlas s používáním cookies
 • další údaje zpracovávané pro obchodní účely Payment systems EUROPE s.r.o. v rozsahu poskytnutého souhlasu.

 

4. Po jak dlouhou dobu osobní údaje uchováváme?

U potenciálních zákazníků, se kterými bylo uskutečněno jednání o uzavření smlouvy, aniž by následně k uzavření smlouvy došlo, uchováváme poskytnuté osobní údaje po dobu 3 (tří) měsíců od ukončení příslušného jednání o uzavření smlouvy. Pokud byste si své rozhodnutí do tří měsíců rozmysleli, nemusíte nám vše sdělovat znovu.

Naše zákazníky oslovujeme, resp. zasíláme obchodní sdělení tykající se obdobných produktů a služeb, které u nás již zakoupili, na základě našeho oprávněného zájmu. Budeme tak činit po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 1 (jednoho) roku od ukončení trvání smlouvy. Proti tomuto oslovování můžete kdykoliv vznést námitku; v každém obchodním sdělení uvádíme návod, jak další zasílání odmítnout.

U našich zákazníků dále zpracováváme ve své zákaznické databázi identifikační a kontaktní údaje, údaje o poskytnutých službách či zakoupeném zboží a údaje ze vzájemné komunikace v případě, že zákazník splnil veškeré své závazky vůči společnosti Payment systems EUROPE s.r.o., po dobu 4 (čtyř) let ode dne ukončení poslední smlouvy mezi společností Payment systems EUROPE s.r.o. a tímto zákazníkem, resp. v případě nákupu zboží po dobu 4 (čtyř) let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

Osobní údaje zpracovávané na základě poskytnutého souhlasu uchováváme po dobu, na kterou byl souhlas poskytnut, nebo do odvolání souhlasu, pokud nemáme jiný právní základ pro jejich zpracování.

Konkrétní dobu, po kterou zpracováváme osobní údaje získané prostřednictvím cookies naleznete v patičce webových stránek na www.platebni-systemy.eu.

Faktury vystavené společností Payment systems EUROPE s.r.o. jsou v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 (deseti) let od jejich vystavení. Jsme povinni doložit právní důvod pro vystavení faktur, a proto po dobu 10 (deseti) let od jejich ukončení archivujeme i zákaznické smlouvy.

Kamerové záznamy jsou zpracovávány po dobu 10 (deseti) dnů ode dne pořízení. V případě zachycení incidentu jsou příslušné záznamy uchovávány po nezbytně nutnou dobu.

 

5. Komu osobní údaje předáváme?

Pečlivě vybíráme partnery, kterým Vaše osobní údaje svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu či k jejich jinému zneužití. Společnost Payment systems EUROPE s.r.o. předává osobní údaje následujícím kategoriím příjemců:

 • osoby zajišťující technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které nám poskytují služby v oblasti IT zabezpečení
 • naši obchodní partneři, od kterých si pořizujete jejich produkty a služby prostřednictvím naší společnosti
 • poskytovatelé platebních bran (poskytovatelé platebních karet a platebních brán)
 • bankovní domy za účelem inkasa našich pohledávek
 • právní poradci za účelem vymáhání našich pohledávek
 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem statistických analýz, marketingových výzkumů a správy reklamních kampaní
 • provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou
 • provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

Dále jsme povinni předávat některé Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci. Pro účely a při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem jsme povinni předat některé Vaše osobní údaje také Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství, nebo České národní bance.

 

6. Co děláme pro bezpečnost vašich osobních údajů?

Učinili jsme veškerá technická a organizační opatření nezbytná k tomu, abychom zajistili dostatečnou ochranu zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob. Aplikujeme systém řídících a kontrolních postupů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji zákazníků nebo potenciálních zákazníků přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Veškerá internetová komunikace prostřednictvím našich internetových stránek je zabezpečena pomocí technologie SSL s vysokou úrovní šifrování.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

 

7. Jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží veškerá práva dle platných právních předpisů (od 25. května 2018 se jedná zejména o obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679, tedy tzv. GDPR). Dle tohoto nařízení máte následující práva:

 • právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat;
 • právo na opravu a doplnění;
 • právo na výmaz;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování;
 • právo na přenositelnost;
 • právo podat stížnost.

 

7.1. Právo odvolat poskytnutý souhlas

Máte právo nám poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Můžete tak učinit elektronicky zasláním odvolání na adresu gdpr@pseu.cz. Odvolání souhlasu je bezplatné.

Odvoláním souhlasu se nic nemění na tom, že až do odvolání souhlasu byly poskytnuté osobní údaje zpracovávány oprávněně a v souladu s právními předpisy. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je souhlas (tzn., je-li zpracování nezbytné např. pro splnění smlouvy, nebo plnění právní povinnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat dál).

Používání cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče nebo na www.platebni-systemy.eu

 

7.2. Právo na opravu a doplnění

Nezapomeňte prosím na svoji povinnost oznamovat nám změny svých osobních údajů v rozsahu nezbytném pro uzavření smlouvy, a to nejpozději do 7 (sedmi) dnů poté, co změna nastala (k čemuž jste se zavázali přijetím naších Obchodních podmínek). I v ostatních případech nás ale můžete požádat o opravu nepřesných údajů, které se tykají Vaší osoby. Dále máte právo předat nám doplňující osobní údaje, pokud jsou potřebné.

Požadavek na opravu nebo doplnění osobních údajů nám zašlete na gdpr@pseu.cz.

 

7.3. Právo na výmaz

Naše systémy jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly automatický výmaz nebo anonymizaci osobních údajů, které již nepotřebujeme k účelu, pro nějž byly zpracovávány.

Pokud byste však měli za to, že k výmazu přesto nedošlo, nebo že nějaké Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete se na nás obrátit s požadavkem na vymazání osobních údajů. Vaše osobní údaje nemusíme vymazat např. tehdy, pokud bychom je potřebovali pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, nebo pokud by nám zpracování takového údaje ukládaly právní předpisy. Takových výjimek je více a najdete je všechny v článku 17 odst. 3 GDPR.

Právo na výmaz můžete uplatnit na gdpr@pseu.cz.

7.4. Právo na přístup

Na dotaz Vám sdělíme, zda zpracováváme nějaké osobní údaje tykající se Vaší osoby. A pokud ano, pak Vám sdělíme zejména účel takového zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kategorie příjemců, či plánovanou dobu uložení. Za předpokladu, že nebudou dotčena práva a svobody jiných osob, Vám bezplatně poskytneme kopii zpracovávaných osobních údajů, které se Vás tykají. Za další kopie však již můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající našim administrativním nákladům.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na další informace v rámci práva na přístup je možné uplatnit na info@csom.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

7.5. Právo na omezení zpracování

Na Vaši žádost omezíme zpracování osobních údajů, pokud:

  • máte za to, že námi zpracovávané údaje tykající se Vaší osoby jsou nepřesné. Takové zpracování pak omezíme do doby, než ověříme přesnost těchto osobních údajů;
  • zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití;
  • my již nebudeme osobní údaj potřebovat pro naše účely, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jste z osobních důvodů (tj. z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace) vznesli námitku proti zpracování, které bychom opírali o náš oprávněný zájem. Takové zpracování osobních údajů jsme pak povinni omezit do doby, než bude ověřeno, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi osobními důvody (tj. důvody vyplývajícími z Vaší konkrétní situace).

V případě omezení zpracování můžeme tyto osobní údaje pouze:

  • uložit,
  • dále zpracovávat s Vaším souhlasem,
  • dále zpracovávat z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • dále zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu.

Právo na omezení zpracování osobních údajů je možné uplatnit na gdpr@pseu.cz.

7.6 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, pokud by takové rozhodnutí mělo pro Vás právní účinky nebo se Vás významně dotýkalo. Payment systems EUROPE s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními, nebo jinak významnými účinky pro subjekty údajů.

7.7 Co to znamená, že mám právo vznést námitku?

Pokud by se v konkrétním případě jednalo o zpracování osobních údajů, které by bylo nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu (tedy nikoliv o zpracování na základě souhlasu, pro plnění smlouvy apod.) můžete z důvodů tykajících se Vaší konkrétní situace vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud neprokážeme, že náš oprávněný zájem na konkrétním zpracování převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, takové zpracování ukončíme.

Můžete vznést námitku i proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě už nebudeme dál Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku ve výše uvedeném smyslu můžete vznést na gdpr@pseu.cz.

7.8. Právo na přenositelnost

Máte právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo je nezbytné pro plnění uzavřené smlouvy a provádí se automatizovaně, máte podle článku 20 GDPR právo od nás získat osobní údaje, které se Vás tykají,

a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Žádosti však nelze vyhovět, pokud by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob.

Právo na přenositelnost můžete uplatnit na gdpr@pseu.cz.

7.9. Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

8. Zasílání obchodních sdělení

Námi rozesílaná obchodní sdělení jsou označena zkratkou OS, termínem „obchodní sdělení“, nebo jiným vhodným označením, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z našich obchodních sdělení je vždy zřejmé, kdo je jejich odesílatelem.

Našim zákazníkům zasíláme obchodní sdělení tykající se obdobných produktů a služeb, které u nás nebo prostřednictvím nás již zakoupili, na základě našeho oprávněného zájmu. Obchodní sdělení Vám tak můžeme zasílat po dobu trvání smlouvy vztahující se k danému produktu nebo službě a dále po dobu 1 (jednoho) roku od ukončení trvání této smlouvy. V každém obchodním sdělení je uveden způsob, jakým je možné další zasílání odmítnout.

Obchodní sdělení můžeme zasílat, i pokud ještě nejste naším zákazníkem, a to na základě Vámi poskytnutého souhlasu. Poskytnutý souhlas můžete případně odvolat emailem na gdpr@pseu.cz.

 

9. Prohlášení o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které se Vám při návštěvě webových stránek uloží v počítači nebo mobilním zařízení. Nezabírají moc místa a po vypršení platnosti se automaticky vymažou. Některé cookies vyprší po skončení internetové relace, zatímco jiné budou na určitou dobu uloženy. Soubory cookies využíváme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Používáme různé druhy cookies:

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný́ jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické cookies nám pomáhají, abychom porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazování reklamy, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Neklasifikované cookies jsou cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Dle platných právních předpisů můžeme ukládat cookies na Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Vaše povolení.

V patičce webových stránek naleznete odkaz pro aktuální vyčet cookies využívaných na stránkách www.platebni-systemy.eu, i to, jak dlouho je budeme využívat. Na stejném místě můžete nastavit rozsah námi využívaných cookies. Dále také můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez Vašeho výslovného souhlasu.

 

10. Ochrana soukromí a děti

Smlouvy o poskytování našich služeb neuzavíráme s osobami mladšími 18 let.

K odběru newsletteru, novinek či jakýchkoli jiných obchodních sdělení je možné přihlásit se teprve po dosažení věku 16 let.

 

11. Kam se mohu obrátit s dotazem?

Pokud máte jakékoliv dotazy, můžete se na nás kdykoliv obrátit telefonicky na čísle 277 00 50 00 nebo emailem na adrese gdpr@pseu.cz.

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě uplatnění práva na přístup k osobním údajům, či jiných práv můžeme požadovat, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost za účelem ověření Vaší identity. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Za účelem uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících z právních předpisů je veškerá komunikace s Vámi monitorována a archivována.

 

12. Změna pravidel ochrany soukromí

Tato pravidla ochrany soukromí nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018. Tato pravidla jsme oprávněni jednostranně měnit. V takovém případě jsme povinni Vás o změně s předstihem vyrozumět.