Obchodní podmínky společnosti Payment systems EUROPE s.r.o.

obchodní společnosti
Payment systems EUROPE s.r.o.
se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8
identifikační číslo: 07147759
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295442
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.platebni-systemy.eu

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Payment systems EUROPE s.r.o., se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, identifikační číslo: 07147759, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 295442 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a právnickou osobou nebo podnikatelem, který jedná při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.platebni-systemy.eu (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Společnost Payment systems EUROPE s.r.o. je obchodní společnost dodávající zboží a služby (dále a výše jen „zboží“) pouze právnickým osobám nebo podnikatelům, kteří jednají při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že je právnickou osobou nebo podnikatelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů České republiky jednajícím při objednávání (nákupu) zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Veškeré nákupy zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu se řídí obchodními podmínkami. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze přímo v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat; nové znění je vždy účinné ode dne uveřejnění obchodních podmínek na webové stránce, pokud prodávající v obchodních podmínkách nestanoví účinnost pozdější. Kupující je povinen se před každým jednotlivým nákupem (každou jednotlivou objednávkou) zboží seznámit s účinným zněním obchodních podmínek. Má se tedy za to, že pokud kupující objedná zboží poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, kupující s novým zněním obchodních podmínek v plném rozsahu souhlasí. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. WEBOVÉ ROZHRANÍ OBCHODU, UŽIVATELSKÝ ÚČET 

2.1. Webové rozhraní obchodu umožňuje, že kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. V případě objednání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu není dotčeno prohlášení kupujícího dle čl. 1.2. obchodních podmínek.

2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy:

  • kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, nebo
  • kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek), zejména učiní prohlášení dle čl. 1.2. obchodních podmínek v rozporu se skutečným stavem (nepravdivě), či umožní využívání uživatelského účtu třetím osobám, nebo
  • kupující přeruší nebo ukončí svou podnikatelskou činnost, nebo
  • kupující, byť z nedbalosti poškodí prodávajícího či jeho dobré jméno, či jedná v rozporu s dobrými mravy nebo obvyklými obchodními zvyklostmi.

2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, případně přerušením dodávky elektřiny apod. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup k webovému rozhraní obchodu a k uživatelskému účtu za účelem údržby, opravy, nebo úpravy webového rozhraní obchodu. Prodávající je oprávněn prodej zboží prostřednictvím webového rozhraní obchodu kdykoliv ukončit. Kupující se vzdává náhrady jakékoliv újmy způsobené v důsledku nedostupnosti či zrušení webového rozhraní obchodu nebo uživatelského účtu.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží kupujícího doručená prodávajícímu. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy prodávající doručí kupujícímu „Potvrzení o registraci objednávky“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Do doby doručení „Potvrzení o registraci objednávky“ kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím.

3.2. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou součástí webového rozhraní obchodu a kupující je na ně před vlastním uskutečněním objednávky dostatečně upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny jednotlivého zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, tak i včetně daně z přidané hodnoty a případných poplatků (např. recyklační, licenční, apod.). Konečná cena jednotlivého zboží včetně všech poplatků je uvedena ve sloupci „Kč s DPH + případné popl.“. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. V ceně zboží není zahrnuto přepravné (tj. cena přepravy zboží do místa určení). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.5. Informace o výši ceny přepravného je vždy uvedena jako samostatná položka na webovém rozhraní obchodu v části „Obsah košíčku“ jako „Podíl na přepravném bez DPH“. Informace o nákladech na přepravu zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, při doručování zboží mimo území České republiky kupující hradí cenu přepravy dle sazebníku přepravce platného a účinného v době přepravy.

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu). Kupující je oprávněn objednat zboží, tedy učinit objednávku, taktéž telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu a to na tyto kontaktní adresy prodávajícího: pro telefonickou objednávku tel. číslo +420 277 005 000 a pro objednávku prostřednictvím emailu e-mail obchod@pseu.cz; kupující je povinen při takovémto objednání zboží prodávajícímu sdělit, tedy zejména uvést v příslušném emailu, případně v telefonickém rozhovoru, údaje o objednávaném zboží dle čl. 3.6.1., a to název zboží a množství, způsobu úhrady kupní ceny dle čl. 3.6.4., způsobu doručení objednávaného zboží dle čl. 3.6.5. a kupujícím dle čl. 3.6.7. (dále a výše společně jen jako „objednávka“)

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.6.1. objednávaném zboží (název zboží, cena v Kč bez DPH, množství, cena celkem bez DPH),

3.6.2. údaje o výši Recyklačního poplatku (příspěvek známý pod zkratkou PHE) na historická elektrozařízení a případné další poplatky, pokud jsou stanoveny

3.6.3. DPH a ceně celkem včetně DPH,

3.6.4. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

3.6.5. údaje o způsobu doručení objednávaného zboží (dodací adresa)

3.6.6. ceně přepravného (podíl kupujícího na přepravném)

3.6.7. kupujícím (zaměření/obor činnosti objednatele, identifikační údaje, kontaktní údaje).

3.7. Před zasláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.8. Kupující obdrží neprodleně po odeslání objednávky (vč. telefonické objednávky či objednávky prostřednictvím e-mailu) její kopii elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Zde může kupující ještě jednou provést kontrolu obsahu jeho objednávky. Doručená objednávka je v souladu s těmito obchodními podmínkami považovaná za návrh kupní smlouvy ze strany kupujícího.

3.9. Pro všechny uvedené případy způsobu učinění objednávky platí, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena teprve okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno „Potvrzení o registraci objednávky“, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Do doby doručení „Potvrzení o registraci objednávky“ kupujícímu nemůže být žádný úkon prodávajícího vykládán jako akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícím.

3.10. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.11 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku kupujícího nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, případně na základě dohody s kupujícím provést změnu objednávky záměnou zboží za jiné (nové) zboží, pokud se:

  • zboží již nevyrábí, nebo
  • zboží již nedodává, nebo
  • změnila (zvýšila) cena zboží.

Zrušení objednávky nebo změnu objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Doručení zrušení objednávky prodávajícím kupujícímu se považuje za odmítnutí návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, kupní smlouva tak není uzavřena. V případě změny objednávky je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení změny objednávky kupujícímu, a to ve znění takto změněné objednávky. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku ceny zboží, vrátí mu prodávající již uhrazenou částku zpět bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany jinak nebo není-li dále stanoveno jinak. V případě záměny zboží (změny objednávky) je prodávající oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu ceny nového zboží proti nároku kupujícího na vrácení již uhrazené ceny či její části. Kupující se vzdává náhrady jakékoliv újmy způsobené v důsledku zrušení či změny objednávky dle tohoto článku obchodních podmínek.

3.12. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cenu zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující hradí prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny Payment systems EUROPE s.r.o., Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (dodací adresa);
  • v případě platby zálohy nebo jiného zvláštního ujednání v kupní smlouvě bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201465241/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

4.2. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také přepravné (podíl na přepravném) ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se cenou zboží (nebo též „kupní cenou“) i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající může od kupujícího požadovat zálohu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti v provozovně prodávajícího dle čl. 4.1. a) obchodních podmínek či v případě platby na dobírku dle čl. 4.1. b) obchodních podmínek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby dle čl. 4.1. c) obchodních podmínek je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud není v Potvrzení o registraci objednávky zaslaného prodávajícím kupujícímu uvedeno jinak.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při úhradě kupní ceny uvést jako variabilní symbol platby číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky celé kupní ceny (vč. přepravného) na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.10), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu před odesláním (předáním) zboží a je jako součást přepravní dokumentace umístěna na vnějším obalu zásilky. Na základě žádosti kupujícího jej zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Je-li prodávající povinen vrátit kupujícímu jakékoliv peněžní prostředky (cenu zboží či její část), nevztahuje se na prodávajícího povinnost vrátit taktéž úroky z částky vrácených peněžních prostředků. Pro vrácení peněžních prostředků prodávajícím kupujícímu je vždy rozhodná cena zboží či její část, kterou kupující prodávajícímu uhradil, jakékoliv změny ceny zboží na webovém rozhraní obchodu tak nemají na povinnost prodávajícího vrátit kupujícímu uhrazené peněžní prostředky žádný vliv.

 

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy výlučně v případech stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku obchodních podmínek je kupující povinen doručit na adresu provozovny prodávajícího – Payment systems EUROPE s.r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo 669 02, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@pseu.cz.

5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, tedy doručeno zpět prodávajícímu, nejpozději do sedmi (7) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu provozovny prodávajícího – Payment systems EUROPE s.r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo 669 02. Kupující nese všechny náklady spojené s původním dodáním zboží kupujícímu a náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, nejdříve však od vrácení zboží kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu a prodávajícímu další náklady. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží nebo jiné náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s odstoupením kupujícího od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek (logistika, výměna, poškozené obaly, znečištění, apod.) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení uhrazené ceny zboží či její části.

5.4. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu, tím není dotčeno právo prodávajícího zrušit objednávku dle čl. 3.11 obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou cenu zboží či její část bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.5. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 

6.1. K dopravě zboží je prodávající oprávněn využít služby externích dopravců, s čímž kupující souhlasí. Zboží je doručováno k hlavnímu vchodu budovy místa určení kupujícím. Pokud přepravce nezastihne kupujícího, zanechá přepravce kupujícímu vzkaz (oznámení o uskutečněném pokusu o doručení) a pokusí se zboží doručit v následující pracovní den. Pokud ani při opětovném pokusu o doručení přepravce kupujícího nezastihne, přepravce uloží zboží ve svém depu (skladu), kde si kupující může zboží vyzvednout na vlastní náklady v provozní době depa (skladu) přepravce po dobu sedmi kalendářních dnů od data druhého pokusu o doručení zboží, náklady na uložení zboží v depu (skladu) přepravce hradí kupující. Po marném uplynutí lhůty pro vyzvednutí zboží v depu (skladu) přepravce dle předchozí věty bude zboží vráceno zpět prodávajícímu. Nepřevzetím zboží ze strany kupujícího není dotčeno právo prodávajícího na úhradu přepravného a souvisejících nákladů na dopravu zboží včetně nákladů na uskladnění zboží a vrácení zboží zpět prodávajícímu.

6.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě (dodací adresa).

6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené se skladováním a opětovným či jiným způsobem doručení.

6.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen ihned při převzetí zboží zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a písemně prodávajícímu na adresu obchod@pseu.cz.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace

7.1. Postup při uplatňování a vyřizování reklamací zboží, jež bylo zakoupeno u Prodávajícího, a u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“), nebo jedná-li se o rozpor s kupní smlouvou, je upraven reklamačním řádem. Reklamační řád je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží nebo převzetím zboží kupujícím, podle toho, který z okamžiků nastane později. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází převzetím zboží kupujícím, nedojde-li k převzetí zboží kupujícím z důvodů na straně kupujícího (viz čl. 6.1 obchodních podmínek) přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem prvního neúspěšného pokusu o doručení zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@pseu.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1. Informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: obchodní firma/název, jméno a příjmení, adresa sídla a místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, dodací adresa (je-li odlišná od adresy sídla/místa podnikání)

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to i po splnění kupní smlouvy až do písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů.

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a osobami v čl.9.5. obchodních podmínek, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost (nevyjádří-li kupující výslovně svůj nesouhlas), souhlasí kupující taktéž se zpracováním osobních údajů prodávajícím a osobami v čl. 9.4 obchodních podmínek také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží (externí dopravci), kterým jsou osobní údaje kupujícího předávány v rozsahu potřebném pro doručení zboží, a propojených osob prodávajícího pro výše uvedené účely a pro účely poskytování informací o prodávajícím a propojených osobách prodávajícího a jejich produktech, reklamních aktivitách včetně poskytování vzorků a pro marketingové účely, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího výslovného souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Kupující bere na vědomí a souhlasí, že poskytnuté osobní údaje mohou být zpracovávány a předávány i mimo území České republiky za stejných podmínek.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a propojených osob prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím a propojenými osobami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Na konci každého reklamního sdělení je funkční odkaz, po jehož aktivaci se kupující může z odběru obchodních sdělení odhlásit.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. DORUČOVÁNÍ 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.2. Není-li v obchodních podmínkách uvedeno jinak, je prodávajícímu doručováno na kontaktní adresy dle čl. 12.4 obchodních podmínek.

11.3. Za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu dle tohoto článku, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Vztah založený kupní smlouvou se řídí právním řádem České republiky. S ohledem na to, že smluvní stranou není spotřebitel ve smyslu obecně závazných právních předpisů, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (výše jen „občanský zákoník“).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu (postačí elektronicky).

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Payment systems EUROPE s.r.o., Uhelná 2641/4, Znojmo 669 02 adresa

elektronické pošty obchod@pseu.cz

telefon +420 277 005 000.

12.5. Fotografie zboží jsou pouze ilustrační.

12.6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.05.2019 a ruší předchozí znění obchodních podmínek Prodávajícího, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách

 

Payment systems EUROPE s.r.o.